Satın Alma Birimi
18 Mart 2020

Görev ve Sorumluluklar;

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımlarını mevzuata uygun olarak, belirlenen satın alma yöntemleri ile gerçekleştirmek.
 3. Satın alınması planlanan mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımlarına yönelik işlemler için Bütçe Tahakkuk ve Kontrol ve Muayene Kabul İşlemleri Biriminden gelen Teknik Şartnameleri incelemek, gerektiğinde şartnameyi hazırlayan komisyon, ilgili birim yöneticileri ve/veya harcama yetkilisine gereken ilave, tenzil ve düzeltmelerin yapılması hususunda görüş bildirmek.
 4. Alımı planlanan mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımlarına yönelik işlemler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde usulünce yaklaşık maliyet çalışmasını organize etmek.
 5. Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli esas alınarak, Bütçe Tahakkuk Birimi ile Kontrol ve Muayene Kabul İşlemleri Biriminden alımına çıkılacak işin bütçesini oluşturmak ve İhale Onay Belgesini düzenlemek.
 6. İhalelerin EKAP sistemine girişini yapmak, mevzuatına uygun olarak ve alımı yapılacak işin bütçe rakamları dikkate alınarak, ilan bedelinin Bütçe Tahakkuk ve Muayene Kabul Birimince yatırılmasını temin ederek, ilana çıkmak, ilan sürelerini takip etmek.
 7. EKAP üzerinden, ilan tarihinin belirlenmesi ile birlikte ihale tarih ve saatini oluşturmak.
 8. İhale komisyonunun oluşturulmasını ve olurunun alınmasını organize etmek.
 9. Kanun, yönetmelik, tebliğ ve genel şartnamelere uygun olarak ve yasal süreleri takip ederek; doküman alan firmalardan gelecek itiraz ve önerileri şartnameyi hazırlayan birim ile koordineli olarak cevaplamak, gerektiğinde zeyilnameleri düzenlemek, doküman taleplerini karşılamak, EKAP üzerinden doküman alımı yapanları takip etmek.
 10. İhale günü ihale saatine kadar, doküman alarak ihaleye katılmak üzere getirilen kapalı zarfları usul ve esasları gözeterek almak, saatinde ihale komisyonuna teslim etmek.
 11. Komisyonun ihaleyi sonuçlandırmasının ardından, İhale Komisyon Kararının hazırlanmasını organize etmek, Harcama yetkilisinin imzası ile katılan firmalara tebliğ etmek, tebliğ itiraz sürelerini takip etmek.
 12. Mevzuata uygun ve yasal süreleri dikkate alarak, Yüklenici firmayı sözleşmeye davet etmek.
 13. Sözleşmeyi hazırlamak, yasal süresinde İhale Kararına ve sözleşmeye ilişkin bedelleri Yüklenicinin yatırmasını sağlayacak tedbirleri ve teminatları almak, Sözleşmeyi imzalatmak.
 14. Sözleşmeyi Kontrol ve Muayene Kabul İşlemleri Birimine Kontrol Teşkilatı ile Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulması amacıyla göndermek.
 15. Yükleniciden alınan teminatları muhafaza ve kayıt altına alınmak üzere işin bütçesine uygun olarak ilgili (Merkez/Döner) Saymanlık Müdürlüğüne göndermek, teslim alındığına ilişkin makbuzları
  ihale dosyasında muhafaza etmek.
 16. İhalesi yapılan iş ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde bildirim yapmak.
 17. Üst yönetim tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde evrakları imzalama ve paraflama yetkisine sahip olmak


  T.C. Sağlık Bakanlığı politikaları ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve danışmanlık alımlarının talep aşamasından sözleşme aşamasına kadar olan tüm süreçleri yürütmektedir. Tüm alım aşamalarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
       
         WhatsApp Image 2020-03-18 at 10.06.20 (5).jpeg

        Satın Alma Birim Sorumlusu
        Tarık  TÜTÜ 
        Dahili : 1004