Laboratuvar Birimi
18 Mart 2020

Laboratuvar  Birimi Görev ve Sorumlulukları ;

-Laboratuvarın tıbbi, idari ve insan kaynaklarıyla ilişkili gereksinimlerinin sağlanması konusunda üst yönetimle yazışma ve görüşmeleri yürütür. 

-Hizmet politikaları doğrultusunda laboratuvar hizmetlerinin planlanması ve organizasyonunda üst yönetim ile iş birliği yapar. 

-Tüm laboratuvar çalışanlarının görev dağılımlarını yapar ve denetler, gerekli olduğunda ihtiyaç yerine göre değişiklikler yaparak uygulamaya koyar ve denetler. 

-Laboratuvarda hizmetin kesintisiz yürütülmesini koordine eder, Laboratuvarın uluslararası standartlara uygun olarak çalışmasını, sonuçların hasta ve doktorlara ulaşmasını takip ve kontrol eder. 

-Laboratuvar hizmetlerinin kaliteli, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli ortamı yaratarak laboratuvar işleyişini planlar ve denetler. 

-Laboratuvar ile ilgili yenilikleri, değişiklikleri izleyerek öneriler geliştirir ve bu bilgiler ışığında güncellemeler yaparak laboratuvarın sürekli gelişimine katkıda bulunur.

-Laboratuvar çalışanlarının hizmet içi eğitim planlarını yapar ve bu eğitimlerin uygulanmasını sağlar, gerektiğinde eğitimleri tekrarlar.

-Laboratuvar stok kayıtlarının stok ve depo sorumlusu tarafından düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve denetler.

-Günlük iç kalite kontrol çalışmalarını takip ve kontrol eder.

-Teknisyenlerin laboratuvar işleyişini aksatmayacak şekilde izinlerini planlamalarını sağlar ve denetler.

-Laboratuvarla ilgili aksaklıklar (tıbbi, idari, hizmet işleyişi ile ilgili vb.) hakkında geri bildirim alır ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve gerektiğinde ilgili birimler ile irtibat kurar. 

-Laboratuvarda üretilen atıkların çevre atık yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilip edilmediğini denetler. 

-Laboratuvar çalışanlarının hizmet içi eğitim planlarını yapar ve bu eğitimlerin uygulanmasını sağlar, gerektiğinde eğitimleri tekrarlar.

WhatsApp Image 2020-03-18 at 10.04.33.jpeg

Laboratuvar  Birim  Sorumlusu
Doğancan  ÖZDEMİR